Планинарски савез Републике Српске

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ
ПСРС


 

Logo vodicke sluzbe psrs


Logo gorske sluzbe psrs


 Logo sluzba za planinarske staze

Статистика

Посетиоци
39
Чланци
432
Број прегледа чланака
1902107

pdf.pngСтатут ПСРС (2021)HOT


 

На основу члана 51. Закона о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 79/20), члана 3. и чланова 9. до 17. Закона о удружењима и фондацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 52/01 и 42/05), Скупштина Планинарског савеза Републике Српске, на сједници одржаној дана 15.05.2021. године у Приједору усвајила пречишћен текст и доноси:   

  

СТАТУT

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I -  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.

Планинарски савез Републике Српске (у даљњем тексту: Савез) је самосталана и ванстраначка организација, грански савез удружених планинарских, еколошких, спортских, оријентациских, скијашких, тркачких, алпинистичких и пењачких и других друштава, удружења, клубова, организација и асоцијација као правних лица ( у даљем тексту: планинарскe организације), који остварују интересе и потребе планинарског спорта преко основних планинарских организација удружених у Савез.

Савез је историјски и правни наследник планинарске баштине у Босни и Херцеговини.

Члан 2.

Савез се конституише удруживањем планинарских организација са подручја Републике Српске, а на начин утврђен овим Статутом.

Члан 3.

Назив Савеза је: Планинарски савез Републике Српске.

Скраћени назив је: ПСРС.

Сједиште Савеза је у Фочи. Одлуку о адреси сједишта Савеза доноси Управни одбор.

Савез дјелује на територији Републике Српске.

Савез ради на подручју спорта,рекреације и заштите природе.

Назив на енглеском језику је: MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF REPUBLIC OF SRPSKA   

Члан 4.

Савез има својство правног лица, основан 06.06.1996.године, и уписан је у судски регистар, посједује свој жиро рачун и слободно располаже својим материјалним средствима у складу са Законом.

Савез представља и заступа Предсједник Савеза, Потпредсједник Савеза, Предсједник Скупштине и Секретар Савеза. 

Одређене послове заступања Предсједник Савеза може пренијети и на друге особе на основу писане пуномоћи, којом се дефинишу предмет заступања и пренесена овлаштења.

У случају дуже или трајне спријечености обављања функције Предсједника Савеза, дужност Предсједника Савеза врши Потпредсједник Савеза до прве Скупштине.

Члан 5.

Савез има знак. Знак Савеза је лента у облику издужене потковице са натписом у ленти »Планинарски савез Републике Српске«, у средини стилизовани знак рунолиста и тробојка испод, а у бази ленте  натпис 1892.

 

Члан 6.

Савез има заставу. Застава је правоугаона, са односом дужине и ширине 2:1, небоплава, обострана са знаком Савеза у средини и пуним натписом око знака „ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ и „MOUNTAINEERING  ASSOCIATION OF REPUBLIC OF SRPSKA“ .    

Члан 7.

Савез има печат. Печат је округлог облика пречника 30 мм, са знаком рунолиста у средини и кружним натписом ћирилично : “Планинарски савез Републике Српске“.

За иностранство, натпис може бити и на енглеском.

Члан 8.

Службени језици су језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа. Службена писма су  ћирилица и латиница.

Члан 9.

Начело одлучивања у Савезу је договарање и споразумијевање на принципима самосталности, моралних и позитивних начела и опредјељења за поједине одлуке.

Члан 10.

Међусобни спорови свих субјеката Савеза, поводом права, обавеза и одговорности који се остварују у Савезу, рјешавају се договорно, односно путем арбитраже у Савезу. Арбитражну комисију именује Управни одбор.

Члан 11.

Планинарски савез Републике Српске је пуноправни члан Спортског савеза Републике Српске. Савез може да се удружи у друге организације: државне, регионалне, европске и свјетске асоцијације, чија је дјелатност повезана са планинарством, планинарским специјалностима и службама које се обављају у Савезу,  ради остваривања заједничких интереса.

Чланице Савеза, не могу се удруживати у организације изван подручја дјеловања Савеза.

Члан 12.

Планинарски савез Републике Српске остварује сарадњу са Планинарским савезом Србије, Планинарским савезом Црне Горе и другим планинарским савезима у региону.

Планинарски савез Републике Српске у сарадњи са Планинарским савезима  из Федерације БиХ  формира кровни савез Босне и Херцеговине и удружује се у европску и свјетску планинарску асоцијацију, с њима или самостално.  

Изабрани органи Савеза су уједно и представници Савеза за органе кровног савеза БиХ као и друге међунaродне планинарске асоцијације. О избору кадрова који представљају Савез у асоцијацијама одлучује Управни одбор.

 

II - ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ

 

Члан 13.

Савез има слиједеће циљеве и задатке:

 • Развој и унапређење планинарског спорта у Републици Српској,
 • Подстиче, развија и организује спортска такмичења у планинарским дисциплинама у Републици Српској,
 • Доноси краткорочне и дугорочне планове развоја планинарских спортова,
 • Ради на повећању броја чланова и масовности Савеза,
 • Формира и организује нова и јача постојеће планинарске организације у Републици Српској и кординира њихов рад,
 • Организује, усклађује и учествује у израдњи, обиљежавању, одржавању, очувању и уређењу планинских стаза, путева, трансвезала и врхова,
 • Брине о заштити природе и заштите човјекове околине, а нарочито планина,
 • Обезбјеђује израду и доставу чланског материјала, планинарске и друге стручне литературе,
 • Проглашава и уређује планинарска звања,
 • Пружа стручну, организциону, материјалну, као и друге видове помоћи у раду планинарских организација ,
 • Ствара материјалне, стручне и организационе услове за развој свих врста планинарског спорта, планинског туризма, боравка у природи, уређења, очувања и унапријеђења планинске природе,
 • Организује и учествује у организацији стручне обуке кадрова за специјалистичке планинарске службе, тј. организује стручно оспособљавање чланства,
 • Подстиче изградњу, поправку и одржавање планинарских домова, склоништа или других објеката,
 • Региструје и води евиденцију планинарских организација и других стручних секција,
 • Самостално или преко основних планинарских организација организује: излете, походе, сусрете, слетове, такмичења, успоне, експедиције, кампове и друге планинарске манифестације,
 • Уређује и обезбјеђује финансирање програма рада Савеза, ствара материјалне услове за рад Савеза,
 • Пропагира планинарство и превентиву у планини организјући издавачку и инфорамтивну и пропагандну планинарску дјелатност,
 • Јача материјалну основу планинарских организација и савеза,
 • Води евиденцију планинарских објеката и других смјештајних објеката,
 • Самостално контактира или помаже основним планинарским организацијама у остваривању контакта са релевантним и надлежним државним органима и другим организацијама у свим питањима у погледу планина и активности у планинама,
 • Самостално контактира или помаже основним планинарским организацијама у остваривању контакта и сарадњи са сродним организацијама у иностранству,
 • Помаже основним планинарским организацијама чланицама Савеза, у остваривању сопствених циљева и задатака и штити њихове интересе,
 • Врши пропаганду и информисање и организује маркетингшку дјелатност,
 • Његује планинарску етику,
 • Остварује и координира међународне активности Савеза и предлаже програме међународне сарадње,
 • Координира организовање планинарских, спелеолошких и алпинистичких експедиција у иностранству.
 • Oстварује све видове сарадње са планинарским организацијама балканских земаља, организовањем заједничких акција, састанака, спортских сусрета и слично,
 • Координира и усаглашава категоризацију планинара сагласно савременим принципима категорисања појединаца у планинарским спортовима,
 • Утврђује принципе и правила такмичења у такмичарским дисциплинама у планинарској организацији Републике Српске,
 • Залаже се за акционо повезивање у кровни савез БиХ, регионалну, европску и свјетску планинарску асоцијацију,
 • Обавља и друге послове који су у функцији развоја планинарства.

III - ОРГАНИЗОВАЊЕ И УНУТРАШЊИ ОДНОСИ

1.       ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ

Члан 14.

Чланице Савеза  су планинарске организације са подручја Републике Српске.  Скупштина као највиши орган уређује организацију и циљеве на основу закона и овог Статута Савеза.

Члан 15.

Члан – појединац учлањивањем у планинарску организацију постаје уједно и чланом Савеза, што се доказује чланском картицом и маркицом Савеза за текућу годину. Појединац може бити члан више планинарских организација, али представљати може само једну, матичну, организацију. Ту одлуку доноси сам члан. 

Припадност матичној организацији је основ за изборне функције и за учешће у такмичарским активностима Савеза.

Члан 16.

Чланство у планинарском организацији престаје иступањем или искључењем.

Иступање је лични чин појединца.

Искључење је мјера коју  изриче  вијеће части Савеза или суд части планинарске организације, члану који се не придржава одредби Статута или својим поступцима штети угледу планинарске организације.

Искључени члан се може жалити Скупштини матичне планинарске организације, или Вијећу части Савеза. 

Искључени члан се не може учланити у другу планинарску организацију овог Савеза, осим уз посебно и образложено одобрење Управног одбора Савеза.

Члан 17.

Чланови планинарске организације подјељени су, по старосном узрасту, на:

 • Дјеца до 12 година старости,
 • Омладина од 12 до  18 година,
 • Сениори од 18 до  45 година,
 • Ветерани преко 45 година старости.

Члан 18.

Права и дужности чланова планинарске организације су:

 • Да проводе план и програм и поштују одредбе Статута и позитивних законских прописа,
 • Да активно и равноправно учествују у раду и свим активностима планинарске организације,
 • Да предлажу доношење одлука и учествују у одлучивању и провођењу истих,

-  Да, зависно од узраста, бирају и буду бирани у све органе матичних планинарских

   организација или Савеза,  

 • Да користе средства, објекте и услуге планинарских организација,
 • Да се придржавају планинарске етике, развијају, његују и чувају углед планинарске организације и Савеза,
 • Да поштују локално становништво, законе, обичаје и екологију на простору у којем борави,
 • Да редовно плаћају чланарину.

Члан 19.

За постигнуте успјехе, ванредно залагање и испуњавање преузетих задатака чланови планинарских организација могу бити похваљени, одликовани и награђени. 

   

2. УЧЛАЊИВАЊЕ  У САВЕЗ 

Члан 20.

Планинарске организације се на основу статута Савеза добровољно удружују своју дјелатност на развијању планинарства, узајамности и заједништва извршавају донесене одлуке, закључке и ставове Савеза, у циљу остваривања и унапређења заједничких циљева и задатака.

Планинарске организације непосредну организациону сарадњу са Савезом остварује преко својих чланова - представника изабраних, у органе Савеза или преко свoјих овлаштених лица.

Члан 21.

Планинарске организације формиране на територији Републике Српске и дистрикта Брчко, чине Планинарски савез Републике Српске. 

Управни одбор доноси одлуку о учлањивању  планинарске организације у Савез, која мора доставити сљедеће документе: 

 • Захтјев за учлањење овјерен печатом од стране планинарске организације и потписан од стране предсједника скупштине,
 • Овјерену копију рјешења од надлежног суда,
 • Копију Статута,
 • Одлука скупштине планинарске организације о удруживању, овјерена печатом од стране планинарске организације и предсједника скупштине,
 • Одлука скупштине планинарске организације о овлаштеним особама за заступање и представљање, овјерена печатом од стране планинарске организације и потписан од стране предсједника скупштине,

У случају неприхватања захтјева за учлањење у Савез, планинарска организација  након двије године може поновити захтјев по отклањању недостатака наведених у одлуци о неприхватању захтјева.

Дужност планинарске организација, као члана Савеза је  испуњавање сљедећих услова:

 • Да редовно врши требовање и уплату чланског материјала,
 • Да поштује законе, статут, циљеве и задатке и одлуке органа Савеза,
 • Да редовно доставља податке о чланству и остале информације које тражи Савез,
 • Да редовно доставља годишњи план, извјештај о раду и извјештај контролног органа чланице Савeза.

Члан 22.

Планинарске организације се формирају по територијалном принципу.

Ако је на подручју једне општине (града) формирано више планинарских организација, они могу организовати општински (градски) планинарски савез, а своја права у Савезу остварују кроз представнике својих матичних планинарских организација.

Планинарске организације се могу формирати и на интересном принципу. Више планинарских организација формираних унутар једног система могу организовати планинарски савез припадајућих чланица.

Чланице планинарских савеза регија, општина, градова, горске службе спасавања,  обавезно морају бити правна лица и чланице Савеза. Статути ових савеза морају бити усклађени са одредбама Закона о спорту РС и БиХ и Статутом Планинарског савеза Републике Српске.

Члан 23.

У циљу ширења и омасовљења планинарског покрета  планинарске организације могу, као облике дјеловања, формирати планинарске дружине или секције. Оне могу имати властита управна акта, а своја права остварују преко својих матичних планинарских организација.

Члан 24.

У циљу стицања и  развијања стручних планинарских знања и вјештина унутар планинарских организација се могу формирати одсјеци, секције, клубови, станице  и исти могу имати своје правилнике, ознаке, картице, књижице и др.

Члан 25.

Савезом управљају чланице преко својих опуномоћених представника у Скупштини Савеза.

Број представника планинарских организација у Скупштини Савеза одређује се на основу броја чланова организације  који имају уредно чланство у предходној и текућој години.

Право гласа на Скупштини Савеза имају сви опуномоћени представници планинарских организација и изабрани чланови у Савезу.

Представници планинарских организација учлањених  у Савез у предходној  години присуствују Скупштини у својству посматрача без права гласа.

Члан 26.

Свако планинарска организација делегира у Скупштину Савеза одређени број опуномоћених чланова. Пуномоћи су писане.

Број представника  чланица у Скупштини Савеза одређује се на основу броја чланова, односно на основу купљених чланских маркица Савеза у  предходној години.  Свако планинарска организација која је имала до 50 чланова у предходној години има право на једног представника. Свако планинарска организација која је имала од 51 до 100 чланова, има право делегирати 2 представника у Скупштину.

Планинарскe организације које су имале од 101 до 150 чланова у предходној години, имају право на 3 представника  у Скупштини Савеза.

Планинарска организација која је имала више од 150 чланова у претходној години има право да делегира по једног делегата на сваких 50 чланова изнад тога броја. Сваки делегат у Скупштини има један глас.

Члан 27.

Планинарска организација престаје да буде члан Савеза иступањем из чланства, о чему обавјештава Савез достављањем скупштинске  одлуке о иступању.

У случају неплаћања обавеза,неподизања чланског материјала, недостављања тражених докумената и података према Савезу или престанком рада организације из било којих разлога, планинарска организација се брише из Савеза. Одлуку доноси Управни одбор.

У случају неактивности и нерада из предходног става, органа планинарске организације Управни одбор Савеза распушта органе чланице и именује повјереника, који управља до ванредне скупштине планинарске организације, којом руководи.

IV -  ОРГАНИ И РАДНА ТИЈЕЛА САВЕЗА

Члан 28.

Органи Савеза су:

 1. Скупштина, 
 2. Предсједник и Потпредсједник Савеза,
 3. Управни одбор,
 4. Надзорни одбор,
 5. Савјет Савеза,
 6. Вијеће части.

Члан 29.

Мандат представника у органима Савеза траје четири (4) године са могућношћу поновног   избора.

Мандат представника у органима Савеза престаје пријевремено усљед: спријечености представника да даље обавља дужност, подношењем оставке или опозивом од стране надлежног органа.  

Новоизабраном  члану у органу Савеза изабраном на мјесто члана којем је пријевремено престао мандат,  мандат траје до истека  мандата Скупштине Савеза одговарајућег сазива.

1. СКУПШТИНА САВЕЗА

Члан 30.

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза.

Мандат Скупштине је четири године. 

Сједнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Редовне сједнице се одржавају сваке године, а ванредне по потреби.

Члан 31.

Право учешћа у раду Скупштине имају представници планинарских организација, које су подигле чланске маркице за претходну и текућу годину и измириле обавезе према Савезу. Чланови комисија и радних тијела Савеза и позвани гости Савеза имају сва права представника у скупштини Савеза, осим права одлучивања. 

Право гласа на Скупштини имају представници планинарских организација са овјереним пуномоћјем и чланови свих изабраних органа Савеза.

Члан  32.

Редовну сједницу Скупштине сазива Предсједник Скупштине уз претходне консултације са Предсједником Савеза, Стручном службом и Управним одбором. Сједница се заказује најмање 15 дана прије одржавања, са назнаком мјеста одржавања и почетком рада, као и са приједлогом дневног реда.

Одговарајући материјали за рад Скупштине се морају доставити на сједници Скупштине у писаној форми.

Ванредну сједницу сазива Предсједник Скупштине на основу захтјева Управног одбора, Надзорног одбора или на захтјев најмање трећине чланица Савеза.

Уколико Скупштину, Предсједник Скупштине не сазове у року од 60 дана од подношења захтјева, Скупштину имају право сазвати предлагачи.

Када Управни одбор одлучује о сазивању ванредне Скупштине, потребна је одлука донешена двотрећинском већином гласова свих чланова Управног одбора.

Ванредна сједница Скупштине расправља и одлучује о питањима због којих је сазвана.

Члан 33.

Скупштина пуноправно одлучује када сједници присуствује више од половине укупног броја овлаштених делегата.

Ако у заказано вријеме за почетак Скупштине Савеза нема кворума, почетак Скупштине се одгађа за 30 минута, а затим  почиње са радом и пуноправно одлучује, ако је присутна једна трећина изабраних делегата. 

Уколико не присуствује једна трећина представника, Предсједник Скупштине у року од 15 дана сазива нову Скупштину.

Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних делегата, осим у случајевима одлучивања о измјенама Статута или престанку рада Савеза када се одлуке доносе двотрећинском већином.

Одлуке се доносе јавним гласањем, осим у случајевима када се донесе одлука Скупштине да гласање буде тајно.

Члан 34.

Сваке четврте године редовно се сазива изборна Скупштина Савеза. Скупштина бира Предсједника Скупштине, Предсједника и Потпредсједника Савеза Управни и Надзорни одбор и Вијеће части.

Члан 35.

Одлуке Скупштине су обавезне за све организације учлањене у Савез и за све органе Савеза.

Члан 36.

Сједнице Скупштине отвара и истим предсједава Предсједник Скупштине  Савеза. 

Скупштина ради и доноси одлуке у складу са Пословником о раду Скупштине Савеза.

Члан 37.

Скупштина има сљедећа права и обавезе: 

 • Доноси Статут Савеза, односно његове измене и допуне,
 • Доноси програмску орјентацију Савеза за наредни период,
 • Усваја програм рада Савеза,
 • Усваја извештаје о раду органа Савеза и радних тијела Скупштине,
 • Образује комисије и друга радна тијела Скупштине,
 • Бира и разријешава чланове органа и радних тијела Скупштине,
 • Бира и разријешава Предсједника Скупштине,
 • Бира и разријешава Предсједника Савеза,
 • Бира Потпредсједника Савеза,
 • Бира и разријешава чланове Управног одбора,
 • Разрјешава Потпредсједника Савеза и чланове Управног одбора (до три члана) на приједлог Предсједника Савеза,
 • Бира и разријешава чланове Надзорног одбора,
 • Бира и разријешава чланове Вијећа части,
 • Доноси одлуке о признањима и почасном чланству,
 • Доноси Пословник о раду Скупштине, Надзорног одбора и Вијећа части и остале акте у надлежности Скупштине,
 • Разматра актуелна питања рада Савеза, доноси одлуке и закључке, заузима ставове и даје мишљења и препоруке,
 • Оснива односно укида фондове и регулише њихов рад и коришћење,
 • Одлучује о продаји непокретне имовине Савеза,
 • Одлучује о жалбама и представкама упућеним скупштини од стране планинарских организација,
 • Доноси одлуке о удруживањима, раздруживањима и трансформацијима и другим измјенама у организацији планинарства и планинарског спорта,
 • Доноси одлуке о сарадњи са другим сродним асоцијацијама.

Врши и друге послове од интереса за планинарство и унапријеђење рада Савеза.

Члан 38.

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ

Предсједник Скупштине Савеза бира се на четири године. 

Предсједник Скупштине има сљедећа права и обавезе:

 • Сазива и руководи сједницом Скупштине,
 • Учествује у припреми сједнице Скупштине,
 • Потписује акта из своје надлежности.

Предсједник Скупштине повремено по потреби, а на основу указане потребе учествује у раду органа и радних тијела Савеза.

2. ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА

Члан 39.

Предсједник Савеза је уједно Предсједник Управног одбора и има сљедећа права, дужности и одговорности:

 • Представља и заступа Савез,
 • Предсједава сједницама Управног одбора и Савјета,
 • Предлаже дневни ред за сједнице Управног одбора,
 • Стара се о извршењу одлука Скупштине и Управног одбора,
 • Остварује сарадњу са другим асоцијацијама, органима и установама,
 • Потписује акта која доноси Управни одбор као и друга акта,
 • Учествује у обезбјеђивању средстава потребних за рад Савеза,
 • Налогодавац је по финансијском плану Савеза,
 • Предлаже Скупштини опозив чланова који не обављају своју функцију и избор нових чланова Управног одбора (до три члана),
 • Одлучује о додјели признања и дисциплинских мјера из своје надлежности,
 • Доноси одлуке и рјешења у складу са својим овлаштењима.

Предсједник Савеза може одгодити од извршења одлуке за које сматра да су супротне    закону и  овом Статуту, о чему обавјештава Надзорни одбор, Управни одбор и Скупштину Савеза.

Врши друге послове и задатке које му повјери Скупштина и Управни одбор Савеза.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК  САВЕЗА

Потпредсједник Савеза је уједно Потпредсједник Управног одбора. Учествује у раду Савеза и Управног одбора. По потреби, а на основу писаног овлаштења замјењује Предсједника Савеза, односно Предсједника Управног одбора.

Врши друге послове и задатке које му повјери Скупштина и Управни одбор Савеза.

3. УПРАВНИ ОДБОР

Члан  40.

Управни одбор је извршни орган Савеза.

Управни одбор руководи радом Савеза на основу Статута, одлука и закључака Скупштине.

Предсједник  Савеза је истовремено и Предсједник Управног одбора.

Члан.41.

Управни одбор се састоји од укупно девет чланова и његов мандат траје четири године. Предсједника, Потпредсједника и чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза. Приликом избора чланова Управног одбора потребно је водити рачуна о територијалној заступљености, заступљености жена и младих,а у складу са чланством. 

Чланови Управног одбора се бирају из редова чланства планинарских организација, са листе предложених кандидата, без обзира да ли су представници планинарских организација у скупштини Савеза. 

Члан 42.

Управни одбор има сљедећа права и обавезе:

 • Спроводи одлуке и закључке Скупштине,
 • Предлаже финансијски план и стара се о његовом извршењу,
 • Усваја планове и извјештаје,
 • Доноси правилнике о раду у појединим областима планинарства,
 • Утврђује програме и планове рада комисија и усваја њихове извештаје о раду,
 • Доноси друга нормативна акта из надлежности Управног одбора,
 • Доставља планинарским организацијама потребне одлуке и закључке са сједница Управног одбора,
 • Именује Начелника Савеза, Секретара и Извршног секретара Савеза,
 • Именује начелништво и Стручну службу Савеза,
 • Именује начелнике, предсједнике, секретаре и састав комисија и других радних тијела, координира и усмерава њихову активност и контролише њихов рад,
 • Води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси потребне одлуке,
 • Управља имовином Савеза,
 • Одлучује о цијени чланских маркица, картица, планинарског листа и др,
 • Одлучује о захтјевима планинарских организација за удруживање у Савез,
 • Одлучује о статусу чланства у Савезу,
 • Припрема материјале за Скупштину,
 • Усваја планинарски календар Савеза,
 • Подноси Скупштини извештај о раду,
 • Формира комисије и службе,
 • Врши пријем радника, дефинише и проглашава планинарска звања,
 • Сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других прописа и одредби Статута и омогућује увид у свој рад,
 • Именује чланове планинарске организације у органе других организација и институција,
 • Контактира са релевантним и надлежним државним органима и другим организацијама о свим питањима у погледу планина и активности у планинама,
 • Контактира и сарађује са сродним организацијама у иностранству,
 • Додељује планинарска признања,
 • Предлаже Скупштини Савеза кандидате за чланове органа Савеза, а на основу прикупљених приједлога из чланица и приједлога органа Савеза,
 • На иницијативу органа Савеза, планинарских организација или њихових чланова припрема нацрт Статута односно његових измена и допуна, упућује га на јавну расправу која не може бити краћа од 30 ни дужа од  60 дана и припрема предлог за усвајање на Скупштини,
 • Иницира, организује и сазива саветовања, семинаре, курсеве и друге скупове и сарађује са планинарским организацијама,
 • Оснива центре за обуку планинарских специјалности и регулише њихов рад,
 • Планира и обезбјеђује потребна средства, организује и усмјерава активности Савеза.
 • Рјешава и остала питања која не спадају у искључиву надлежност Скупштине.

У ванредним околностима Управни одбор може донијети одлуку из надлежности Скупштине, али се она мора образложити и потврдити на првом засједању Скупштине Савеза. 

Сједнице Управног одбора су у принципу јавне, а јавност рада се утврђује на почетку засједања.

Из састава изабраних органа Савеза бира се и врши  кадровско усмјерење представника у кровни планинарски савез БиХ, а одлуку доноси Управни одбор.

Члан 43.

Управни одбор се састаје квартално, а најмање два пута годишње. Сједницу сазива Предсједник на своју иницијативу или на приједлог Потпредсједника Савеза, чланова Управног одбора, Предсједника Скупштине и Надзорног одбора, Секретара и Начелника Савеза.

Предсједник Скупштине, Начелник Савеза, Предсједника Надзорног одбора, Предсједника Вијећа части. Секретар и Извршни секретар Савеза и остали чланови Савеза могу присуствовати сједници Управног одбора по позиву и без права одлучивања.

Члан 44.

У случају неактивности одређеног броја чланова Управног одбора, Предсједник Управног одбора може на првој редовној или ванредној сједници Скупштине предложити опозив до три члана и дати приједлог за именовање нових чланова Управног одбора.

Члан 45.

Управним одбором руководи предсједник Управног одбора, односно Савеза, а у случају његове спријечености Подпредсједник савеза по овлаштењу Предсједника. Предсједник се стара о раду Управног одбора и његових радних тијела и органа, води рачуна да рад буде у складу са Статутом и другим актима Савеза.

За свој рад предсједник Управног одбора је одговоран скупштини Савеза.

Члан 46.

У ванредним околностима, о појединачном питању, чланови Управног одбора могу се  изјашњавати кориштењем електронско информационо-комуникационе технологије путем аудио - видео конференција, интернет и телефонским путем  под условом да се умјесто натполовичне већине обезбједи присуство 2/3 чланства.

Записници, одлуке закључци и сви остали документи, донесени на овим сједницама, потврђују се такође електронски а коначна форма сваког документа је писана.

Члан 47.

Уз колективну одговорност, сваки члан Управног одбора сноси и личну одговорност за свој рад.

Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду.

Члан 48.

Управни одбор ради у сједницама.

Управни одбор пуноправно одлучује, када сједници присуствује више од половине чланова.

4. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 49.

Надзорни одбор је самостални орган Савеза.

Скупштина бира Надзорни одбор који се састоји од пет чланова, односно Предсједника и четири члана.

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора или других сталних органа Савеза.

Надзорни одбор ради у сједницама које сазива и којима предсједава Предсједник једном годишње или по потреби.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири (4) године и може се продужити.

Надзорни одбор предлаже, а Скупштина усваја Пословник о раду Надзорног одбора.

Члан 50.

Надзорни одбор надгледа и контролише финансијско-материјално  пословање Савеза, извршење програма и рад органа у смислу законитости, примјене општих аката, одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа Савеза. Надзорни одбор извјештава Управни одбор и Скупштину Савеза о свим уоченим неправилностима у раду органа и појединаца и контролише њихово отклањање.

Члан 51.

Сви органи Савеза обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у свој рад и пословање.

Надзорни одбор о својим налазима обавјештава Управни одбор, а извештај подноси Скупштини.

5. САВЈЕТ САВЕЗА

Члан 52.

Савјет Савеза је савјетодавни орган Савеза са трајним саставом.

Савјет ради у сједницама, састаје се према потреби, а најмање једном у двије године.

Савјет расправља о битним питањима од интереса за развој планинарског спорта и Савеза, доноси препоруке и даје смјернице у циљу унапређења рада Савеза.

Чланови савјета Савеза су лица која су у предходном периоду обављала руководну дужност (мандат укупном трајању) у Савезу, као и бивши предсједници и секретари чланица и сви ветерани, који су чланови Савеза.

Чланови Савјета су и сениори који су остварили значајне планинарске резултате или су заслужни за развој Савеза, о чему одлучује Управни одбор Савеза.

О именовању чланова Савјета Савеза одлучује Управни одбор Савеза.

Савјет Савеза сазива и предсједава на сједницама Предсједник Савеза.

6. ВИЈЕЋЕ  ЧАСТИ

    Члан 53.  

Скупштина бира Вијеће части које се састоји од три члана, Предсједника и два члана.  Чланови Вијећа части не могу истовремено бити и чланови Управног или Надзорног одбора, нити другог сталног органа Савеза.

Вијеће части  предлаже, а Скупштина усваја  Пословник о раду Вијећа части.

Члан 54.

Вијеће части покреће и проводи поступке, те доноси одлуке о нестатутарном понашању и нарушавању правила планинарске етике и морала чланица Савеза.  Вијеће части проводи поступке, те доноси одлуке о нестатутарном понашању и нарушавању правила планинарске етике чланова планинарских организација који учествују у активностима и акцијама које организује Савез.

Вијеће части Планинарске организације проводи поступке, те доноси одлуке о нестатутарном понашању и нарушавању правила планинарске етике својих чланова који учествују у активностима и акцијама које организује планинарска организација.

Члан  55.

Вијеће части Савеза ради на сједницама које сазива и којима предсједава Предсједник Вијећа части. 

За пуноважно доношење одлука потребна је присуство свих чланова вијећа части. Одлука је пуноважна ако је донесена једногласно.

Члан 56.

Вијеће части одлучује о нестатутарном понашању чланица Савеза – планинарских организација, те нарушавању правила планинарске етике чланова Савеза - појединаца који учествују у активностима и акцијама које организује Савез, и у проведеном поступку може изрећи:

 • за лакше прекршаје казну опомена,
 • за теже прекршаје казну забрана дјеловања на планинарским акцијама у времену од једне до три године или забрану обављања функција у извршним тијелима планинарске организације у времену од једне до три године.
 • За најтеже прекршаје казну привременог или трајног искључења из планинарске организације.

Члан 57.

За најтеже прекршаје које почине чланице Савеза - планинарске организације, може се изрећи  мјера избацивања или распуштања свих изабраних тијела чланице Савеза, те постављање повјереника, који ће руководити планинарском организацијом и ванреднoм скупштином.

Вијеће части Савеза одлуку из претходног става доставља Управном одбору на разматрање и потврђивање.

Управни одбор именује повјереника који руководи радом планинарске организације до одржавања Скупштине.

Члан 58.

Вијеће части је првостепени орган за дисциплинске поступке које покрећу органи Савеза.

Управни одбор је другостепени орган за жалбе на првостепене одлуке Вијећа части.

НАЧЕЛНИШТВО  САВЕЗА

Члан 59.

За непосредно обављање послова из планинарских специјалистичких области Управни одбор образује Начелништво Савеза  као  стручно, савјетодавно, оперативно и извршно тијело Савеза.

Начелништво Савеза сачињавају Начелник Савеза, начелници свих служби и  предсједници планинарских специјалистичких комисија.

Начелништво организује и врши надзор над свим спортским такмичењима у Савезу. Начелништво врши надзор и контролу рада инструктора, тренера , судија и других сарадника.

Начелништво ангажује спољне сараднике за рад у Савезу (тренери, инструктори, предавачи, судије и стручно руковођење екипама и тимовима и друго), а по одобрењу Управног одбора.

Начин рада начелништва уређује се Пословником о раду, који  усваја Управни одбор на приједлог Начелника савеза.

НАЧЕЛНИК САВЕЗА

Члан  60.

Управни одбор именује Начелника Савеза. Начелник  Савеза има слиједећа права, дужности и одговорности: 

 • Предлаже кандидате за начелнике служби и комисија Савеза, које именује Управни одбор,
 • Координира и усклађује рад служби и комисија Савеза,
 • Руководи радом такмичарских комисија,
 • Руководи радом лига и такмичења,
 • Врши стручне послове избора тренера и инструктора за потребу комисија Савеза,
 • Руководи Начелништвом Савеза и за свој рад је одговоран Предсједнику Савеза и Управном одбору Савеза.

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

Члан 61.

Стручна служба  контролише рад Фонда солидарности. Уплате у Фонд, планинарске организације врше у првом тромесјечју године. Одлуку о висини уплате доноси Управни одбор на приједлог стручне службе. Захтјев за исплату подносе планинарске организације, писмено са објашњењем стручној служби Савеза.  Стручна служба  извјештава Скупштину о стању, уплатама и исплатама. Доноси приједлоге за рад и активности Фонда, Управном одбору, Предсједнику и Секретару у оквиру њихове надлежности.

Помоћ може бити робна (материјал, помагала, лијекови,...), услужна (медицинско здравствена услуга) и материјална.

Приједлог за помоћ или исплату који стручна служба подноси Предсједнику Савеза,  мора бити попраћени адекватном документацијом која доказује разлог исплате. Исплата може бити само упућена вишегодишњим планинарима (члан Савеза више од  двије године) и њиховој ужој породици преко планинарске организације којој припада.  Средства Фонда не може користити Управни одбор за редовне активности Савеза. Трошкове активности око Фонда солидарности, стручне службе сноси Савез. Поступак покретања и провођења рада Фонда солидарности, уређује се правилником.

V  -  ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА САВЕЗА

Члан 62.

Управни одбор Савеза врши одређивање  и задужење планинарских организација за бригу и старање о појединим планинама у Републици Српској.  Обиљежавање планинских врхова, планинарских путева и трансверзала је у надлежности Савеза, односно Службе за планине и планинске стазе. Служба одређује своје повјеренике за одређено подручје преко којих се стара о надзору и  уређењу планинарских путева.

Члан.63.

Савез развија основне планинарске активности у којима могу учествовати сви чланови. Савез развија и специјализоване активности у којима могу учествовати чланови планинарских организација,  који показују посебне способности и склоности ка развијеним, сложеним и по правилу високо ризичним областима планинарства које захтевају темељну, разноврсну и трајну обуку, као што су алпинизам, водичка служба, горска служба спасавања, маркираоци, слободно пењање, планинско трчање  и слично.

Члан.64.

Чланови планинарских организација могу се бавити специјализованим активностима само, ако успјешно заврше обуку према правилницима и програмима које утврђује управни одбор и положе испите за звања утврђена правилницима Савеза. Савез издаје потврде о положеним испитима, документа о стеченим звањима и лиценце које омогућују бављење инструкторским, водичким, алпинистичким, оријентацијским и другим планинарским активностима.

Члан 65.

Чланови који се баве специјализованим активностима дужни су да у својим планинарским организација учествују у редовним, а нарочито сложенијим акцијама, као и у акцијама Савеза.

Члан 66.

У случају нестатутарног понашања и нарушавања правила планинарске етике, кршења цивилизованих норми и повреди дисциплине, члану планинарске организације из састава чланица Савеза, у току трајања експедиција, похода, излета, такмичења и других видова акција, манифестација и активности, на лицу мјеста може се изрећи дисциплинска мјера опомене, суспензије, искључења и удаљења из акције. Ову мјеру изриче Предсједник, Секретар, Вођа пута или друго овлаштено лице.

СЛУЖБЕ И КОМИСИЈЕ ПЛАНИНАРСКОГ  САВЕЗА

Члан 67.

Чланови који се баве специјализованим активностима могу, по одобрењу одговарајуће комисије и одлуци Управног одбора, оснивати своје одсјеке, односно станице за одређену територију.

Члан 68.

Савез, своје циљеве и задатке остварује кроз рад служби Савеза,стручних планинарских и организацијских комисија које могу бити сталне или повремене.

Специјализоване планинарске службе Савеза су:

 • Водичка служба,
 • Горска служба спашавања и
 • Служба за планине и планинске стазе.

Комисије Савеза су:                       

 • Комисија за алпинизам;
 • Комисија за спортско пењање;
 • Комисија за оријентацију;
 • Комисија за планинско трчање - Skyrunning
 • Комисија за заштиту планинске природе и екологију;
 • Комисија за планинарске објекте,
 • Комисија за високогорске походе и експедиције;
 • Комисија за спелеологију;
 • Комисија за турно и планинарско скијање;
 • Комисија за планински бициклизам;
 • Комисија за награде и признања;
 • Комисија за и информисање, пропаганду и маркетинг;

-  Комисија за рад са школском дјецом и омладином; 

-  Комисија за архив и издавачку дјелатност.

Управни одбор може оснивати и друге сталне и повремене комисије.

Члан 69.

Начелнике специјализованих планинарских служби  именује Управни одбор на приједлог Начелника Савеза.

Појединачне Правилнике о раду специјализованих служби усваја Управни одбор на приједлог начелника службе и уз сагласност Стручне службе.

Специјализоване планинарске комисије се именују на приједлог Начелника Савеза, а административно - праве комисије на приједлог секретара Савеза,а именује их Управни одбор. Појединачне Правилнике о раду комисија усваја Управни одбор на приједлог предсједника комисија и уз сагласност Стручне службе Савеза.

Члан 70.

Финансирање рада  служби и комисија остварује се из финансијских средстава  Савеза.

VI - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СЛУЖБЕ

Члан 71.

Специјализоване службе у Савезу су Горска служба спасавања, Водичка служба и Служба за                планине и планинске стазе Планинарског савеза РС.

Чланови планинарских организација, оспособљени за специјализоване стручне службе, ту дјелатност  могу остваривати удруживањем у станице организоване на територијалном или другом принципу (регије, општине, градови...)

Станице се могу регистровати и као правна лица, које се тада учлањују у Савез.

ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА

Члан 72.

Горска служба спасавања Савеза је добровољно организирана и стручно оспособљена служба јавног значаја за спашавање, превентивно дјеловање и пружање помоћи настрадалим у планинама, спелеолошким објектима, природним и елементарним непогодама, несрећама и другим сличним догађајима. Рад Горске службе спасавања се одређује правилницима које усваја Управни одбор Савеза.

ВОДИЧКА СЛУЖБА

Члан 73.

Водичка служба Савеза је стручно оспособљена и добровољно организована планинарска служба за сигурно вођење планинара и других грађана по планинама у земљи и иностранству у свим годишњим добима.

Рад Водичке службе се одређује правилницима које усваја Управни одбор Савеза.

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИНЕ И ПЛАНИНСКЕ СТАЗЕ

Члан 74.

Служба за планине и планинске стазе припрема, изграђује, усклађује, обиљежава, уцртава, ахривира, одржава, чува и уређује све врсте планинских стаза, путева, трансвезала и врхова Републике Српске. Раде на катастру и архиви стаза, те очувању објеката и природе поред стаза, путева и врхова. Одговорна је за стање печата на највишим врховима у РС.

VII - КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА

Члан 75.

Ради обављања стручних, административних, техничких, финансијских и других послова образују се канцеларије Планинарског савеза Републике Српске.

Главна канцеларија се налази у сједишту Савеза.

Управни одбор Савеза може основати канцеларије и у другим мјестима у Републици Српској уколико се укаже потреба.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Члан 76.

Административне, стручне, техничке,  помоћне и остале послове за потребе Савеза и његових органа и радних тијела обавља Стручна  служба Планинарског савеза Републике Српске.  Опис послова, радне задатке стручне службе Савеза, потребан број извршилаца, стручну спрему и друго прописује и одређује Управни одбор. Послове у Стручно-административној служби обављају стручно и  помоћно особље које у складу са правилником о систематизацији послова, коју усваја Управни одбор на приједлог Секретара.

Све административно-правне послове  за Управни одбор и органе савеза припрема Стручна служба, те извјештава органе Савеза. Специјалистичке планинарске службе и комисије које нису у начелништву савеза, припадају Стручној служби. Радом стручне службе руководи Секретар Савеза.

СЕКРЕТАР САВЕЗА

Члан 77.

Секретар Савеза је задужен за координацију послова у Савезу. Секретара Савеза бира Управни одбор Савеза. 

Кандидат за Секретара Савеза мора бити афирмисани планинар са добрим познавањем укупне структуре планинарске организације.

Мандат Секретара Савеза траје четири године са могућношћу поновног избора.  Секретар Савеза за свој рад је одговоран Управном одбору.

Члан 78.  

Секретар Савеза руководи Стручном службом Савеза.

Секретара Савеза разријешава дужности Управни одбор у случају непридржавања одредби Статута и закона.

Члан 79.

Секретар Савеза свој рад координира са  органима Савеза, специјалистичким службама и комисијама, чланицама Савеза, а задатак му је и да припрема материјале за Скупштину и Управни одбор. 

Секретар помаже органима Савеза у извршавању одлука, закључака и ставова Скупштине и Управног одбора, те обавља и друге послове одређене овим статутом и другим актима Савеза.

Секретар учествује у  провођењу финансијског плана Савеза.

Члан 80.

Секретар Савеза има сљедећа права и обавезе:

 • Извршава одлуке и закључке Скупштине и Управног одбора из своје надлежности,
 • Припрема и извршава послове и задатке непосредно везане за рад Скупштине,

     Управног и Надзорног одбора, служби, комисија, као и других органа Савеза,

 • Руководи радом Стручне службе и канцеларијом Савеза,
 • Дужи све печате Савеза,
 • Помоћник је налогодавацу по финансијском плану Савеза,
 • Дужан је да присуствује сједницама Управног одбора и Скупштине,
 • Врши и друге послове и задатке од интереса за Савез.

ИЗВРШНИ СЕКРЕТАР САВЕЗА

Члан 81.

Извршни секретар Савеза, заједно са Секретаром Савеза  координира послове у Савезу.

Извршног секретара Савеза бира Управни одбор на приједлог секретара.

Кандидат за Извршног секретара Савеза мора бити афирмисани планинар са добрим познавањем укупне структуре планинарске организације.

Мандат Извршног секретара Савеза траје четири године.

Извршни секретар Савеза за свој рад одговара секретару Савеза и Управном одбору.

Члан 82.

Извршни секретар Савеза руководи стручно-административном пословима у Савезу према конкретним задужењима.

Извршног секретара Савеза разријешава дужности Управни одбор у случају непридржавања одредби Статута и закона.

Члан 83.

Извршни секретар Савеза има слиједећа права и обавезе:

-  Извршава одлуке и закључке скупштине и управног одбора из своје надлежности,

 - Дужан је да присуствује сједницама Управног одбора и Скупштине,

 -  Врши и друге послове и задатке од интереса за Савез.

VIII  СРЕДСТВА САВЕЗА

Члан 84.

Средства и имовину Савеза чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права, новчана средства којима Савез управља и располаже.

  Члан 85. 

Савез остварује приходе из сљедећих извора:

 • Чланарина,
 • Приходи из буџета Републике Српске,
 • Властити маркетинг,
 • Добровољни прилози и поклони правних и физичких лица,
 • Издавачке, информтивне, водичке, туристичке и маркетиншке делатности,
 • Прихода од имовине на управљању и располагању,
 • Други приходи у складу са законом.

Члан 86.

О располагању средствима Савеза одлучује Управни одбор и Предсједник Савеза.

За законито коришћење средстава одговорани су Предсједник и Секретар у границама овлашћења која се  утврдјују нормативним актима.

За потписивање образаца платног промета овлаштени су Предсједник и Секретар Савеза.

Члан 87.

Органи Савеза, секретари, одбори, комисије и радна тијела Савеза, имају право на накнаду за свој рад, у зависности од материјално-финансијских могућности Савеза, а одлуку о томе доноси Предсједник савеза и Управни одбор.

Члан 88.

Савез управља средствима у складу са прописима о материјално-финансијском пословању.

Члан 89.

Приходи и расходи  Савеза утврђују се финансијским планом.

По завршетку године саставља се завршни рачун.

Члан 90.

О планинарским објектима брину локалне планинарске организације и Служба за планине и планинске стазе  Савеза.

Рад планинарских домова се регулише правилником који усваја Управни одбор Савеза.

IX  - ЈАВНОСТ РАДА

Члан 91.

Обавјештавање јавности и информисање чланства о раду Савеза и његових органа остварује се путем сајта Савеза.

Обавјештавање и извјештавање,  у оквиру свог дјелокруга рада, врше Предсједник, Начелник и Секретар Савеза, на Скупшини и Управном одбору Савеза.

Члан 92.

Савез, кроз своје активности, бави се информисањем чланова и јавности и пропагандом       планинарства,  као и стручном издавачком дјелатношћу.

Савез може издавати свој стручни часопис, књигу, стручну и осталу планинарску литературу.

Савез и планинарске организације, могу у оквиру активности утврђених Статутом и у циљу упознавања јавности са активностима и радом Савеза, а нарочито у сврху пропагирања планинарства у јавности да организују поједине акције маркетингшке природе.

X - ПРИЗНАЊА

Члан 93.

Додјељују се члановима  планинарких друштава, планинарским и другим организацијама и појединцима за постигнуте успијехе и резултате у раду, те за допринос у развоју планинарства, а на приједлог чланица Савеза, Комисије за награде и признања, Управног одбора и Предсједника, и то:

 • Признања, похвале и захвалнице,
 • Знак ПС РС,
 • Плакету ПС РС,
 • Повеља почасног члана ПС РС.

Члановима планинарских организација, другим организацијама и појединцима додјељује се  Посебно признање за заштиту планинске природе.

Члан 94.

Признања се додјељују на основу Правилника о додјели признања који доноси  Управни одбор.

Признања Савеза додјељују Скупштина, Управни одбор и Предсједник Савеза у складу са Правилником и приједлогом комисије. 

Изузетно Управни одбор и Предсједник савеза могу додјелити признање појединцима и организацијама за ванредне и посебе заслуге у развоју планинарства и без приједлога комисије.

О додјељеним признањима издаје се увјерење.

Савез води евиденцију о додјељеним признањима.

Члан 95.

Плакета Савеза је увећани знак Савеза причвршћен на одговарајућу подлогу, с натписом и именом примаоца.

Плакета Савеза се додјељује заслужним организацијама и појединцима

Знак Савеза се додјељује за спортске успјехе

Одлуку о додјели Повеље почасног члана Савеза доноси Скупштина Савеза.

XI - ПРИВРЕДНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 96.

Савез, ради остваривања својих циљева може основати привредно друштво - фирму ради провођења привредних дјелатности: издавачких, информативних, туристичких, водичко - агенцијских,  трговачких и слично.

О оснивању привредног друштва - фирме одлуку доноси скупштина на приједлог управног одбора. Могућа добит од привредних дјелатности користи се искључиво за обављање и унапређење дјелатности Савеза.

Члан 97.

Савез може издавати свој стручни часопис, стручну и осталу планинарску литературу.  Издавачку политику часописа утврђује Управни одбор а проводи је Стручна служба савеза.

XII - ИЗМЈЕНЕ  И  ДОПУНЕ  СТАТУТА

Члан 98.

Иницијативу за измјене и допуне Статута могу дати Планинарске организације, Предсједник Савеза, Управни одбор или једна трећина чланова Скупштине. Текст предложених измјена и допуна Статута, са мишљењем, подноси предлагач уз ставове Управног одбора на редовној сједници Скупштине Савеза.

Статут може измијенити Скупштина на редовној сједници двотрећинском већином присутних представника на Скупштини. 

XIII - ПРЕСТАНАК  РАДА  САВЕЗА

Члан 99.

Планинарски савез Републике Српске престаје са радом по одлуци Скупштине Савеза као и у случајевима предвиђеним законом.

Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина двотрећинском већином представника у  Скупштини.

ПОСТУПАК  ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ПРЕОСТАЛОМ ИМОВИНОМ ИЛИ

ДРУГИМ СРЕДСТВИМА У СЛУЧАЈУ РАСПУШТАЊА ИЛИ ПРЕСТАНКА РАДА

 

Члан 100.

У случају престанка рада Савеза , Скупштина доноси план ликвидације којим се утврђује попис имовине, права и обавезе Савеза.

Извршење плана проводи Предсједник Скупштине, који заступа Савез у поступку ликвидације и у поступку подношења захтјева за пријаву престанка рада Савеза надлежним органима. 

Имовина код распуштања или престанка рада Савеза, након измирених обавеза, додијелит ће се планинарским организацијама, равноправно.

XIV -  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 101.

Аутентично тумачење Статута је у надлежности Скупштине Савеза.

Између двије сједнице Скупштине, Управни одбор даје мишљење о значењу појединих одредби Статута.

Члан 102.

Сва акта Савеза морају се донијети и ускладити са одредбама Статута у року од шест мјесеци од дана његовог доношења.          

                                                                  

Члан 103.

Све чланице Савеза, планинарске организације на територији Републике Српске дужна су да у року од шест мјесеци од дана доношења овог статута ускладе своје статуте са  одредбама Статута Савеза.

Члан  104. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут који је усвојила Скупштина Савеза на сједници одржаној  26. 11. 2016.године.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања  на Скупштини  Савеза одржаној 15.05.2021. године.

 

Број: 15-05-15/21

Приједор, 15.05.2021. године

                                                                                                        

                                                                                              Предсједник  Скупштине        

                                                                                                                                          Рајко Леканић              


 

pdf.pngСтатут ПСРС (2021)HOT

Лига РС у планинарској орјентацији 2021.

Login Form

 

intersportlogo


plantago logo